ghi vào sổ
động từ
1.ぼき 「簿記する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ