giá cao
1.こうか 「高価」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giá cao

1. Đồ tốt thì đương nhiên giá cao.
良いものは当然高価だ。

Kanji liên quan

CAOコウ
GIÁカ、ケ