giá chào bán
1.さしね 「指値」​​
2.よびね 「呼値」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TRỊ