giá để đao
danh từ
1.とうか 「刀架」 [ĐAO GIÁ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐAOトウ
GIÁ