gia đình nhà chồng
câu, diễn đạt
1.こんか 「婚家」 [HÔN GIA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAカ、ケ
HÔNコン