gia nhân
danh từ
1.けらい 「家来」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gia nhân

1. chọn làm gia nhân
家来にする

Kanji liên quan

LAIライ、タイ
GIAカ、ケ