giá trị bằng số
câu, diễn đạt
1.すうち 「数値」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỐスウ、ス、サク、ソク、シュ
TRỊ