giá trị đạo đức
câu, diễn đạt
1.かんぜんちょうあく 「勧善懲悪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
TRỪNGチョウ
KHUYẾNカン、ケン
THIỆNゼン