giá trị lưu thông luật định
1.ほうか 「法貨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
HÓA