giá trị riêng
danh từ
1.こゆうち 「固有値」 [CỐ HỮU TRỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỮUユウ、ウ
CỐ
TRỊ