giá ước chừng
câu, diễn đạt
1.けはい 「気配」 [KHÍ PHỐI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỐIハイ
KHÍキ、ケ