giặc
1.てき 「適」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÍCHテキ