giắc cắm
danh từ
1.カプラー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giắc cắm

1. đường cong giắc cắm
カプラー曲線