giấc ngủ trưa ở xứ nóng
câu, diễn đạt
1.シエスタ​​

Thảo luận, đóng góp