giắc nối
danh từ
1.カプラー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giắc nối

1. đường cong giắc nối
カプラー曲線