giải dị
tính từ
1.かんけつ 「簡潔」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giải dị

1. lời nói giản dị
簡潔な言葉

Kanji liên quan

GIẢNカン
KHIẾTケツ