giai điệu buồn rầu
câu, diễn đạt
1.ひきょく 「悲曲」 [BI KHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÚCキョク
BI