giai điệu hoài cổ
câu, diễn đạt
1.なつメロ​​

Thảo luận, đóng góp