giai đoạn suy thoái
câu, diễn đạt
1.リセッション​​

Thảo luận, đóng góp