giai đoạn tương tư
danh từ
1.こいざかり 「恋盛り」 [LUYẾN THỊNH]​​
câu, diễn đạt
2.こいざかり 「恋盛り」 [LUYẾN THỊNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊNHセイ、ジョウ
LUYẾNレン