giám đốc nghệ thuật
danh từ
1.アートディレクター​​
câu, diễn đạt
2.アートディレクター​​

Thảo luận, đóng góp