Giám đốc Xây dựng
câu, diễn đạt
1.コンストラクションマネージャー​​

Thảo luận, đóng góp