gian ác
1.あくらつ 「悪辣」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
LẠTラツ