giàn hoa leo
danh từ
1.パーゴラ​​
câu, diễn đạt
2.パーゴラ​​

Thảo luận, đóng góp