giảng giải
1.こうぎ 「講義」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢNGコウ
NGHĨA