giành đuợc
động từ
1.うる 「得る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giành đuợc

1. cái giành được không bù cái mất.
得る物より失う物の方が大きい

Kanji liên quan

ĐẮCトク