giáo án
danh từ
1.カリキュラム​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giáo án

1. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì bạn muốn biết về giáo trình
カリキュラムについての質問を何でもどうぞ