giao cho
động từ
1.あずける 「預ける」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰ