giáo phái Tendai
câu, diễn đạt
1.てんだいしゅう 「天台宗」 [THIÊN ĐÀI TÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
ĐÀIダイ、タイ
TÔNシュウ、ソウ