giáo phái Tenri
danh từ
1.てんりきょう 「天理教」 [THIÊN LÝ GIÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
GIÁOキョウ