giao thiệp
danh từ
1.インター​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giao thiệp

1. sự giao thiệp
インターコース