giao thiệp rộng rãi
câu, diễn đạt
1.かおがひろい 「顔が広い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHANガン
QUẢNGコウ