giao thức Internet
danh từ
1.インターネットプロトコル​​
câu, diễn đạt
2.インターネットプロトコル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giao thức Internet

1. giao thức internet thế hệ kế tiếp
次世代インターネットプロトコル