giây
danh từ
1.びょう 「秒」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giây

1. chính xác tới đơn vị của giây
秒単位まで正確な

Kanji liên quan

MIỂUビョウ