giấy không các bon
câu, diễn đạt
1.ノーカーボン​​

Thảo luận, đóng góp