giấy khước từ
danh từ
1.ウェーバー​​

Thảo luận, đóng góp