giấy mặt sau có chất dính
câu, diễn đạt
1.シール​​

Thảo luận, đóng góp