giày mềm thấp gót
câu, diễn đạt
1.パンプス​​

Thảo luận, đóng góp