giấy tố cáo
danh từ
1.こくそじょう 「告訴状」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠNGジョウ
CÁOコク
TỐ