giấy toa-let
danh từ
1.ちりがみ 「ちり紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ