giấy trắng
danh từ
1.はくし 「白紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giấy trắng

1. nộp giấy trắng
白紙の答案

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
CHỈ