giày trượt
danh từ
1.ローラースケート​​

Thảo luận, đóng góp