giấy vào cửa không mất tiền
câu, diễn đạt
1.フリーパス​​

Thảo luận, đóng góp