giỏ cá
danh từ
1.つりかご 「釣り籠」 [ĐIẾU LUNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾUチョウ
LUNGロウ、ル