giờ cao điểm
1.ラッシュアワー​​
câu, diễn đạt
2.ラッシュ​​

Thảo luận, đóng góp