giờ chơi ra giữa giờ
1.レクリエーション​​
câu, diễn đạt
2.レクリェーション​​

Thảo luận, đóng góp