giờ giấc phù hợp
câu, diễn đạt
1.タイミング​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giờ giấc phù hợp

1. giờ giấc hợp nhau, phù hợp
〜 がいい