gió thuận chiều
câu, diễn đạt
1.おいかぜ 「追い風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
TRUYツイ