gió từ miền Nam thổi tới
câu, diễn đạt
1.なんぷう 「南風」 [NAM PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
NAMナン、ナ