giới báo chí
danh từ
1.マスコミ​​

Thảo luận, đóng góp